inneryou.nu Behandlingar Om InnerYou

+46 739 826 603

Personuppgiftsbehandling


InnerYou registrerar personuppgifter som namn, adress, epost-adress och telefonnummer på de som deltar i arrangemang som InnerYou ansvarar för. Syftet är att ha möjlighet att kommunicera med deltagarna och att i vissa fall registrera elever, vilket krävs för vissa kurser/workshops (mer information finns längre ned).

I vissa fall delas elevregiser till en tredje part efter samtycke. Syftet är att kunna verifiera genomförd kurs/workshop till berörda huvudorganisationer.

Det går att ta tillbaka ett samtycke och begära att personuppgifter ska raderas ur register.

Registrering till tredje part - annan huvudorganisation 
Holy Fire® Karuna Reiki®master:  The International Center of Reiki Training, USA.
Angelic Reiki® : The Foundation of Cosmic Fire, Skottland.

Samtliga uppgifter hanteras i enlighet med  Dataskyddsförordningen (GDPR), Patientdatalagen(2008:335) och Bokföringslagen (1999:1078).

InnerYou samlar in personuppgifter för fakturering. Fakturauppgifternas sparas i minst sju år efter att bokföringsåret löpt ut. (bokföringslagen)

Klientjournal
Rättslig grund för insamling av personuppgifter inkluderar uppgifter för fakturering, kontaktuppgifter, uppgifter relaterade till hälsotillståndet, samt personnummer för säker identifiering enligt Patientdatalagen (2008:335). Klientjorunalen sparas  minst tio år. Klienten har alltid rätt att läsa och få en kopia.

Samtliga personuppgifter hanteras med sekretess med säker förvaring så att ej obehöriga får tillgång till dem.

Du har alltid en rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Du har också alltid rätt att slippa direktmarknadsföring.